Strona Główna ---- POLACY W BANBURY ----

Regionalne forum Polaków mieszkających w UK (Banbury i okolice) i nie tylko.

-Sponsorowane przez Stowarzyszenie Polaków w Banbury.-


FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj  AlbumAlbum  DownloadDownload

Poprzedni temat «» Następny temat
Przesunięty przez: Administrator
Śro 09 Gru, 2009 11:48
Statut Stowarzyszenia Polaków w Banbury
Autor Wiadomość
Administrator 
AdministratorPomógł: 4 razy
Dołączył: 27 Maj 2009
Posty: 564
Skąd: UK
Wysłany: Czw 25 Wrz, 2003 03:01   Statut Stowarzyszenia Polaków w Banbury

Statut Stowarzyszenia Polaków w Banbury (The Banbury Polish Association)

I. Nazwa Stowarzyszenia

Nazwa Stowarzyszenia brzmi:
„Stowarzyszenie Polaków w Banbury” - „The Banbury Polish Association”

II. Charakter Stowarzyszenia

1. Promowanie Stowarzyszenia i szerzenie polskiej kultury oraz wiedzy o Polsce.
2. Dążenie do integracji Polonii w mieście i jego okolicach, poznanie jej potrzeb oraz organizowanie pomocy ludziom.
3. Pomoc w asymilacji nowych emigrantów – Polaków w Wielkiej Brytanii.
4. Popieranie porozumienia i przyjaźni między ludnością polską i brytyjską.
5. Utrzymywanie łączności z podobnymi organizacjami w Wielkiej Brytanii i za granicami dla realizacji wspólnych celów.

III. Zakres Uprawnień

Stowarzyszeniu przysługuje prawo zawierania wszelkich umów na piśmie w zakresie prawa cywilnego i handlowego w celu osiągnięcia swoich celów.

IV. Rok Finansowy

Rok finansowy Stowarzyszenia trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia każdego roku.

V. Członkowie Stowarzyszenia

Członkiem Stowarzyszenia może być każdy Polak lub osoba polskiego pochodzenia, jak również osoba związana z osobą polskiego pochodzenia oraz osoby, które swoją działalnością wspierają Stowarzyszenie lub z nim sympatyzują. Członkiem stowarzyszenia może być jedynie osoba pełnoletnia.
Członkowie przyjmowani są przez Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia kandydata oraz opłacenia rocznej składki. Członkowstwo zostanie potwierdzone na Walnym Zgromadzeniu. Walne Zgromadzenie ma prawo do powołania honorowego członka stowarzyszenia na dorocznym walnym zgromadzeniu członków i za ich zgodą. Wszyscy członkowie stowarzyszenia są zobowiązani do jego wspierania najlepiej jak potrafią.
Członkiem Stowarzyszenia nie może zostać osoba, na której ciąży wyrok sądowy lub osoba w sprawie, której toczy sie postępowanie sądowe.

Zarząd ma prawo odmowy przyjęcia kandydata na członka Stowarzyszenia bez podania przyczyn.
Sekretarz/ka powinna prowadzić listę członków stowarzyszenia.

VI. Utrata praw członkowskich

Członkowie mogą utracić swoje członkowstwo na wskutek rezygnacji zgłoszonej na piśmie lub nieopłacania składek, chyba, że Zarząd zwolni członka z płacenia składek z powodu trudności finansowych. W sytuacji każdej sytuacji zarząd podejmuje decyzje o wykluczeniu członka stowarzyszenia. Członek stowarzyszenia może zostać również zawieszony w przypadku, gdy jego działania nie są w zgodzie z konstytucją i kodeksem stowarzyszenia. Każdy, kto został zawieszony ma prawo do rewizji decyzji zarządu na walnym zgromadzeniu. Każdy, kto działa on na niekorzyść stowarzyszenia będzie wykluczony przez zarząd ze skutkiem natychmiastowym. Do podjęcia decyzji o zawieszeniu lub wykluczeniu członka potrzebne jest 2/3 głosów członków zarządu obecnych na posiedzeniu zarządu.

VII. Władze stowarzyszenia

Władzami Stowarzyszenia są wszyscy jego członkowie reprezentowani przez wybierany przez nich Zarząd.
Decyzje dotyczące Stowarzyszenia są podejmowane przez:

- Zarząd,
- Wlane Zgromadzenie.

VIII. Zarząd

Zarząd reprezentuje stowarzyszenie i jest wybierany na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu, w jawnym głosowaniu. W skład zarządu wchodzą:
- Prezes,
- Wiceprezes,
- Sekretarz,
- Skarbnik
- Pozostali członkowie zarządu.

Liczbę członków zarządu ustala sie na minimalnie 3 a maksymalnie 10.

Prezes powinien przewodzić każdemu spotkaniu. W przypadku jego nieobecności jego rolę przejmuje wiceprezes lub inny członek zarządu.

Wybory zarządu mogą się odbyć jedynie na corocznym walnym zgromadzeniu. Decyzje dotyczące wyboru zarządu zapadają większością głosów. W przypadku wyboru nowych władz zarządu, ustępujący prezes nie ma głosu decydującego.
Wybory lub usunięcia członka zarządu może być podjęte decyzją 2/3 głosów osób obecnych na walnym zgromadzeniu i uprawnionych do głosowania.

Zarząd ma obowiązek reprezentowania stowarzyszenia najlepiej jak potrafi i działać zgodnie z konstytucją i kodeksem stowarzyszenia.

Członek zarządu jest zobowiązany do złożenia rezygnacji z powodu trzech kolejnych, nieusprawiedliwionych nieobecności członka na posiedzeniu zarządu stowarzyszenia.

IX. Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jedynie członkowie obecni na Walnym Zgromadzeniu mają prawo głosu. Decyzje zawierane będą na podstawie większości głosów. W sytuacji równowagi głosów Prezes Stowarzyszenia ma głos decydujący. Walne Zgromadzenie może być:

- Doroczne walne zgromadzenie,
- Zwyczajne,
- Nadzwyczajne,
Poza walnymi zgromadzeniami zarząd będzie się spotykał na:
- Posiedzeniach zarządu.
Doroczne Walne Zgromadzenie

Doroczne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd w miesiącu maju, po zakończeniu roku finansowego, który kończy sie 5 kwietnia.
Zarząd informuje członków na 30 dni przed ustaloną datą o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia.

Na program Walnego Zgromadzenia składa sie:
1. Odczytanie i zatwierdzenie raportu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
2. Sprawozdania ustępującego zarządu, w szczególności:
a) Sprawozdanie Prezesa z działalności Stowarzyszenia w minionym roku,
b) Sprawozdania Sekretarza dotyczące rezygnacji członków oraz nowych członków
przyjętych w minionym roku.
c) Przedstawienie Bilansu oraz stanu konta bankowego przez Skarbnika.
3. Wybór nowego Zarządu.
4. Uchwalenie planu działalności na rok następny.
5. Uchwalenie ewentualnych zmian konstytucji.
6. Otwarcia ogólnej dyskusji na temat działalności Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie Zwyczajne

W ciągu roku powinno się odbyć conajmniej 4 walne zgromadzenia zwyczajne włączając to doroczne walne zgromadzenie. Walne powinno być otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wszyscy członkowie stowarzyszenia mają na nim prawo głosu. Decyzje podjęte na walnym zgromadzeniu są wiążące dla zarządu.
Przed zwołaniem takiego posiedzenie wszyscy członkowie powinni być o nim powiadomieni conajmniej 7 dni przed posiedzeniem.
Walne Zgromadzenie Nadzwyczajne

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z inicjatywy Zarządu lub na pisemny wniosek, co najmniej 10% członków stowarzyszenia. Prośba o zwołanie nadzwyczajnego zgromadzenia powinna być złożona do sekretarza co najmniej 14 dni przez zgromadzeniem i wszyscy członkowie powinni być zawiadomieni na co najmniej 7 dni przed zgromadzeniem. Na początku zebrania Zarząd informuje członków o przyczynie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Posiedzenia zarządu

Posiedzenie zarządu może być zwołane przez prezesa lub wiceprezesa lub 1/3 członków zarządu. Aby posiedzenie zarządu miało miejsce musi być zebrane kworum co najmniej 4 członków zarządu. Co najmniej 7 dni przed posiedzeniem zarządu członkowie zarządu powinni być o nim poinformowani.
Posiedzenia zarządu są otwarte dla wszystkich członków stowarzyszenia, ale tylko członkowie zarządu mają prawo głosu.

X. Realizacja działalności stowarzyszenia

Na wszystkich spotkaniach (poza tymi, na których będzie zmieniany status) decyzje będą podejmowane większością głosów członków obecnych na tym spotkaniu. Każdy członek ma prawo głosu.
Zmiana statutu wymaga 2/3 głosów zebranych na posiedzeniu powołanym w celu zmiany statutu. Szczegóły dotyczące zmian powinny być rozpowszechnione pomiędzy członków stowarzyszenia co najmniej 14 dni przed tym spotkaniem. W przypadku równowagi głosów prezes stowarzyszenia posiada głos decydujący.
Jeżeli zajdzie konflikt interesów pomiędzy członkami stowarzyszenia, członkowie ci powinni wycofać się z debaty nad statutem i dojść do porozumienia w drodze osobnej dyskusji. Dopóki porozumienie nie zostanie zawarte Statut nie może zostać zmieniony. Wszystkie głosowania odbywają sie na Corocznym Walnym Zgromadzeniu, Zgromadzeniu zwyczajnym, Specjalnym walnym zgromadzeniu lub posiedzeniu zarządu. Wszystkie rezultaty głosowania i jego wyniki powinny być odnotowane przez sekretarkę i zatwierdzone na następnym posiedzeniu zarządu lub posiedzeniu zwyczajnym.

XI. Finanse

Wszystkie dochody i wydatki stowarzyszenia powinny być odnotowane przez skarbnika i przedstawione na dorocznym walnym zgromadzeniu. Powinny one być dostępne dla każdego członka stowarzyszenia, jeżeli zażądają oni ich okazania.
Stowarzyszenie pozyskuje fundusze poprzez składki jego członków, fundusze otrzymane od innych organizacji lub firm. Stowarzyszenie może również organizować akcje mające na celu zbiórkę funduszy. Fundusze muszą zostać przekazane na działalność mającą na celu realizacją celów stowarzyszenia.
Konto stowarzyszenia musi być otwarte pod nazwą stowarzyszenia. Czeki, transfer pieniędzy i inne operacje bankowe wymagają podpisu, co najmniej 2 członków zarządu, uprawnionych do dokonywania tego typu operacji. Ustala się, że 3 członków zarządu będzie miało prawo do dokonywania transakcji bankowych.
Ustala się również kwotę na bieżące wydatki stowarzyszenia (petty cash), nieprzekraczająca ₤50.00.

XII. Pieczęć

Stowarzyszenie powinno posiadać własną pieczęć. Pieczęć ta nie może być przykładana do jakichkolwiek dokumentów lub przedmiotów bez uchwały Zarządu.
Pieczęć powinna być przechowywana przez Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika i może być używana wyłącznie przez te osoby.

XIII. Zmiana statutu Stowarzyszenia

Zmiana statutu może być dokonana na wniosek Zarządu lub członków Stowarzyszenia uchwała podjętą większością 2/3 obecnych członków, na dorocznym walnym zgromadzeniu lub na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu powołanym jedynie w tym celu. Proponowane zmiany statutu powinny być zgłoszone do sekretarza co najmniej na 28 dni przed posiedzeniem. Sekretarz musi rozesłać propozycje zmian do wszystkich członków stowarzyszenia razem z obowiązującą dotąd formą, co najmniej 14 dni przed zgromadzeniem. Zmiana statutu wymaga większości 2/3 głosów uprawnionych do głosowania, obecnych na walnym zgromadzeniu.

XIV. Likwidacja lub rozwiązanie Stowarzyszenia

Stowarzyszenie może być rozwiązane dobrowolną uchwałą 2/3 członków Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Walne Zgromadzenie rozporządzi funduszami i nieruchomościami Stowarzyszenia.
Jeżeli po uprzednim spłaceniu długów i zobowiązań Stowarzyszenia pozostaną jakiekolwiek fundusze, nie mogą one być rozdzielone pomiędzy członków Stowarzyszenia, tylko przekazane do innych organizacji o podobnych celach do celów Stowarzyszenia, lub na cele charytatywne.

XV. Załączniki

Kodeks postępowania członków zarządu

Rolą zarządu jest prowadzenie czynności związanych z działalnością stowarzyszenia, w sposób odpowiedzialny i efektywny. Przy podejmowaniu decyzji w sprawach stowarzyszenia członkowie stowarzyszenia muszą mieć świadomość, że reprezentują wszystkich członków stowarzyszenia. Członkowie zarządu muszą działać zgodnie ze statutem i kodeksem stowarzyszenia.
Zarówno członkowie zarządu, jak i stowarzyszenia mają obowiązek wspierania nowych członków stowarzyszenia. Zachowanie wszystkich członków stowarzyszenia, pod żadnym względem, nie powinno być dyskryminujące. W sytuacji, gdy członek lub członkowie stowarzyszenia przejawiają takie zachowania, prezes ma prawo upomnienia tych członków. Jeżeli to nie odniesie oczekiwanych skutków, osoby te muszą opuścić spotkanie. Zarząd wyznaczy czas i miejsce spotkania, na którym będzie podjęta decyzja w sprawie członków stowarzyszenia, których zachowanie jest niezgodne ze statutem i kodeksem stowarzyszenia.

Osobiste korzyści członków zarządu

Członkowie zarządu nie powinni wykorzystywać swojej pozycji do osiągnięcia własnych korzyści.

Relacje pomiędzy członkami zarządu a społecznością

Członkowie zarządu nie powinni przejawiać zachowań antysocjalych i antyspołecznych. Decyzje w sprawie osób łamiących tą zasadę będą podjęte na specjalnie powołanym w tym celu zebraniu. Członkowie zarządu nie mogą wykorzystywać żadnych informacji na temat członków stowarzyszenia w celach innych niż związane z działalnością stowarzyszenia. Informacje te są poufne i powinny być przechowywane w bezpiecznym miejscu.

Finanse

Członkowie zarządu nie otrzymują wynagrodzenia za pełnione funkcje. W szczególnych przypadkach mogą oni wystąpić o pokrycie niezbędnych kosztów związanych z reprezentowaniem stowarzyszenia, np. koszty przejazdów. Dowody poniesienia tych kosztów muszą być przedstawione skarbnikowi nie najpóźniej niż na 7 dni przed następnym zebraniem zarządu.

Relacje z innymi organizacjami i mediami

Oświadczenia prasowe i dla innych organizacji powinny być kierowane do vice prezesa lub sekretarki stowarzyszenia. Decyzja dotycząca ustosunkowania się do danej kwestii musi zostać zatwierdzona przez zarząd.
Listy wysyłane w imieniu stowarzyszenia muszą być podpisane przez sekretarkę, zatwierdzone przez zarząd i zarejestrowane w rejestrze sporządzonym w tym celu. Członkowie zarządu nie mogą wyjawiać żadnych informacji dotyczących działalności stowarzyszenia, jeśli zostały one uznane za poufne. Nie zastosowanie sie do tej zasady będzie przedmiotem dyskusji na kolejnym zebraniu zarządu.
Ogólne warunki

Członkowie zarządu nigdy nie powinni prowokować osobistych konfliktów, a jeśli takie zaistnieją, nie mogą one mieć wpływu na sposób traktowania członków stowarzyszenia, ponieważ każdy ma prawo wyrażenia swojej opinii w sposób nienaruszający porządku posiedzenia.
Poważne naruszenie kodeksu i statutu może skutkować podjęciem decyzji zarządu o złożeniu rezygnacji przez członka, który dopuścił się jego naruszenia.
Decyzja ta będzie podjęta większością głosów zarządu.
Posiedzenia zarządu powinny odbywać się w czasie odpowiadającym większości członków zarządu. Każdy członek zarządu powinien dołożyć starań, aby wziąć udział w takim spotkaniu. Jeżeli członek zarządu nie pojawi się na trzech kolejnych spotkaniach zarządu, bez odpowiedniego usprawiedliwienia, wówczas będzie on poproszony o złożenie dymisji ze swojego stanowiska, na kolejnym zebraniu zarządu. W celu uniknięcia niejasności, co do obecności członków zarządu na spotkaniach, powinna być prowadzona lista obecności członków zarządu.

Rola członków i obowiązki Zarządu

Do głównych praw i obowiązków Zarządu należą:
1. Układanie programu prac Stowarzyszenia i czuwanie nad jego realizacją.
2. Pobieranie składek członkowskich i oznaczanie terminu ich płatności oraz przyjmowanie nowych członków i rezygnacji obecnych członków.
3. Ochrona własności Stowarzyszenia.
4. Zawieranie umów prawnych na piśmie dotyczących własności Stowarzyszenia, za uprzednią aprobatą Walnego Zgromadzenia, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne z prawem i celami Stowarzyszenia.
5. Członkowie zarządu pełnią swoje funkcje bezpłatnie.
6. Decyzje podejmuje się zwykłą większością głosów. W przypadku nierozstrzygniętego głosowania głos decydujący ma Prezes.
7. Oficjalne dokumenty w imieniu Stowarzyszenia podpisuje Prezes, w jego zastępstwie Wiceprezes, Sekretarz lub Skarbnik. Jeżeli członek Zarządu nie może pełnić swoich funkcji, Zarząd może powierzyć pełnienie tej funkcji jednemu z pozostałych członków Zarządu.
8. Stowarzyszenie otworzy konto bankowe na przechowywanie swoich funduszy. Prezes, Wiceprezes i Skarbnik są upoważnieni do podpisywania czeków. Każdy czek musi być podpisany przez dwie z wyżej wymienionych upoważnionych osób. Zarząd będzie spisywać protokół ze wszystkich zebrań zarządu z odnotowaniem wszelkich decyzji podjętych podczas zebrania.

Z poszczególnych członków zarządu wybierani są tzw. Oficerowie do pełnienia poszczególnych stanowisk. Do nich należą: prezes, vice prezes, sekretarz i skarbnik.
Inni członkowie zarządu mogą być wybrani do zajmowania się takimi sprawami, jak gromadzenie funduszy, organizacja imprez i innych. Pomimo że poszczególne osoby pełnią określone funkcje, należy pamiętać, że członkowie zarządu powinni siebie wspierać na wzajem i każdy powinien mieć poczucie zaangażowania.

Prezes
Organizuje czynności Zarządu, czuwa nad ich wykonaniem i reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz. Prezes jest również odpowiedzialny za prowadzenie zebrań i Walnych Zgromadzeń.

Wiceprezes
Sprawuje funkcje Prezesa podczas jego/jej nieobecności.

Sekretarz
Sekretarz notuje wyniki wszelkich decyzji, propozycji i głosowania podczas Walnych Zgromadzeń.

Skarbnik
Skarbnik reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, prowadzi dokładny zapis wszelkich transakcji finansowych i bankowych Stowarzyszenia. Wpłaca bezzwłocznie składki członkowskie na konto bankowe Stowarzyszenia.

Pozostali członkowie zarządu
Członkowie zarządu: pomagają Zarządowi według potrzeby.

Zarządzanie środkami pieniężnymi

Co najmniej 2 członków zarządu powinno mieć prawo do podpisywania czeków w imieniu stowarzyszenia. Wszystkie czeki wymagają niezbędnych podpisów. Poszczególne osoby autoryzowane do podpisywania czeków nie mogą być ze sobą spokrewnione. Zarząd może autoryzować kolejne osoby uprawnione do podpisywania czeków, jeśli zajdzie taka potrzeba. Niewypełnione czeki nigdy nie powinny być podpisane.
Wszystkie faktury opłacone w imieniu stowarzyszenia, powinny być oznaczone “zapłacone” posiadać nr czeku, datę i inicjały osób podpisujących czek.
Osoba, która dokonuje zapłaty powinna wypełnić również odcinek w książeczce czekowej, określając datę, kwotę, kto jest odbiorcą należności i krótki opis transakcji.
Książeczka czekowa powinna być przechowywana w bezpiecznych miejscu.

Wszystkie transakcje powinny być prowadzone na bieżąco i dostępne dla każdego członka stowarzyszenia, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Szczegóły dotyczące wszystkich transakcji na koncie stowarzyszenia powinny być przechowywane, przez co najmniej 3 lata.

Petty Cash (Drobne wydatki)


Ustala się kwotę w wysokości £50 na drobne wydatki stowarzyszenia. Kwota ta powinna być rozdysponowana tylko na wydatki nieprzekraczające kwoty £15 jednorazowo. Wydatki powyżej tej kwoty powinny być płatne czekiem.
Drobne wydatki powinny być rejestrowane i przechowywane w mini sejfie przeznaczonym wyłącznie na ten cel.
Drobne wydatki powinny być zatwierdzone przez skarbnika.

Wpłaty I wypłaty pieniędzy

Wszystkie fundusze powinny być wpłacone na konto bankowe. Potwierdzenie wpłaty powinno być przechowywane przez skarbnika.

Wypłaty

Wszystkie płatności i wypłaty powyżej £50 powinny być zatwierdzone przez zarząd, płatności powinny być tylko dokonane, jeżeli została wystawiona odpowiednia faktura.

Raporty

Raport dotyczący wpływów i wydatków powinien być przedstawiony na Dorocznym Walnym Zgromadzeniu. Osoba niezależna może być powołana do sprawdzenia tego raportu. Na walnym petty cash book i wszystkie potwierdzenia transakcji będą dostępne do wglądu dla członków stowarzyszenia.

Powiernicy

Stowarzyszenie może wybrać 4 powierników (specjalistów), którzy będą działać w imieniu stowarzyszenia, jeżeli jakakolwiek umowa handlowa lub prawna ma być podpisana przez stowarzyszenie.

Aktywa

Wykaz aktywów znajdujących się w posiadaniu stowarzyszenia powinien być przedstawiony na dorocznym walnym zgromadzeniu, wraz ze wszystkimi zmianami, jakie miały miejsce w ciągu roku. Raport powinien zawierać informację dotyczące lokalizacji, stanu i objaśnienie zmian aktywów, jeśli takie miały miejsce.
 
 
Administrator 
AdministratorPomógł: 4 razy
Dołączył: 27 Maj 2009
Posty: 564
Skąd: UK
Wysłany: Sob 06 Cze, 2009 09:37   

Wersja statutu do wydrukowania <STATUT> (PDF)
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group